Excel VBA: Seznam funkcí Visual Basic

Připravili jsme pro Vás kompletní referenční seznam funkcí Visual Basic.

Seznam funkcí je řazen podle abecedy, po kliknutí na název funkce získáte podrobnou nápovědu.

Funkce Popis
Abs Vrací absolutní hodnotu čísla
Array Vrací proměnnou typu Variant obsahující pole se seznamem argumentů
Asc Vrací ASCII hodnotu znaku případně prvního znaku řetězce
Atn Vrací hodnotu funkce arkustangens v radiánech
CBool Konvertuje na typ boolean
CByte Konvertuje na typ byte
CCur Konvertuje na typ current
CDate Konvertuje na typ dyte
CDbl Konvertuje na typ double
CInt Konvertuje na typ integer
CLng Konvertuje na typ long
Command Vrací argument se kterým byl program spuštěn
Cos Vrací hodnotu cosinus v radiánech
CSng Konvertuje na typ Single
CStr Konvertuje na typ String
CurDir Vrátí aktuální cestu k souboru
CVar Konvertuje na typ Variant
CVErr Konvertuje na subtyp Error typu variant. Tato funkce se používá k simulaci a vyvolávání chyb
Date Vrací aktuální datum
DateAdd Vrácená hodnota je datum, ke kterému jsme přidali určitou jinou dobu
DateDiff Vrátí počet časových intervalů jako rozdíl mezi dvěma zadanými daty
DatePart Vrací zadanou část data
DateSerial Pro změnu datum skládá dohromady
DateValue Návratovou hodnotou je datum typu Date
Day Vrací den v měsíci (od 1 do 31)
Dir Vrací jméno tohoto souboru nebo adresáře
DoEvents Na moment přeruší práci a systém může vykonat něco jiného
Environ Vrací různé údaje o sytému podle zadaného čísla
EOF Vrací hodnotu true nebo false, která udává konec souboru
Error Vrací chybovou zprávu s číslem chyby
Exp Vrací hodnotu exponenciální funkce
FileAttr Vrací info o souboru, který je otevřen metodou Open
FileDateTime Vrací číslo obsahující čas a datum poslední změny souboru
FileLen Vrací délku souboru v bajtech
FormatCurrency Vrací číslo ve formátu měny
FormatDateTime Vrací datum naformátované určitým způsobem
FormatNumber Vrací ve formátu čísla
FormatPercent Číslo vynásobí stem a přidá znak „%“
GetAllSettings Vrací seznam všech klíčů a jejich hodnot, keré jsou v dané sekci Registry a uloží je do dvourozměrného pole
GetAttr Vrací hodnotu které obsahuje popis souboru
GetObject Vytvoří propojení OLE s objektem ze souboru
GetSetting Vrací hodnotu zadaného klíče z Registry
Hex Vrací číslo v hexadecimální podobě.
Hour Vrací hodinu a jako argument vyžaduje čas, ze kterého ji získá
Choose Vrací vybranou hodnotu ze seznamu argumentů
Chr Vrací znak z ASCII tabulky podle kódu v argumentu
Input Tato funkce se používá pro čtení z binárního nebo sekvenčního souboru
InStr Tato funkce vrací pozici začátku řetězce v jiném řetězci pokud je nalezen
InStrRev Tato funkce vrací pozici začátku řetězce v jiném řetězci, ale od konce
IsArray Vrací true, pokud je daná proměnná typu Pole
IsDate Vrací true, pokud je daná proměnná typu Date
IsEmpty Vrací false, pokud je daná proměnná inicializovaná
IsError Vrací true, pokud je daná proměnná typu Error
IsMissing Vrací true, pokud byl daný parametr předán proceduře
IsNull Vrací true, pokud je daná proměnná 0
IsNumeric Vrací true, pokud je možno daný výraz považovat za číslo
IsObject Vrací true, pokud výraz odkazuje na object OLE
LBound Vrací nejmenší možný prvek pole, který je v dané dimenzi k dispozici
LCase Vrací řetězec převedený na malá písmena
Left Vrací zadaný počet znaků z levé strany řetězce
Len Vrací délku řetězce nebo počet bajtů potřebných k uschování proměnné
Loc Vrátí aktivní pozici pro čtení/zápis v souboru otevřeného pomocí OPEN
LOF Vrátí velikost souboru, který je otevřený pomocí OPEN, v bajtech
Log Návratovou hodnotou je přirozený logaritmus argumentu
Mid Vrací určitý počet znaků od určitého místa řetězce
Minute Vrací číslo symbolizující minuty v intervalu 0-59
Month Vrací číslo které vyjadřuje pořadí měsíce v roce. Inerval 1 až 12
MonthName Vrací řetězec obsahující název měsíce
MsgBox Zobrazuje dialog se zadanou zprávou
Now Vrací aktuální systémové datum a čas
Oct Vrací číslo v osmičkové soustavě
Partition Používá se u SQL, časem se na ni podíváme podrobně
Cbool Konvertuje na typ boolean
CByte Konvertuje na typ byte
Ccur Konvertuje na typ current
Cdate Konvertuje na typ dyte
CDbl Konvertuje na typ double
Cint Konvertuje na typ integer
CLng Konvertuje na typ long
CSng Konvertuje na typ Single
CStr Konvertuje na typ String
Cvar Konvertuje na typ Variant
QBColor Vrací barevný kód barvy, jako hodnota se zadávají čísla 0-15
Replace Nahradí část řetězce něčím jiným
RGB Vrací hodnotu barvy složenou ze zadaných RGB, jako parametry se zadávají hodnoty jednotlivých barev 0 - 255
Right Vrací zadaný počet znaků z pravé strany řetězce
Rnd Vrací náhodnou hodnotu v intervalu 0 <= n < 1
Round Funkce vrací zaokrouhlené číslo
Seek Vrací aktuální pozici pro čtení/zápis v souboru, který byl otevřen příkazem Open
Sgn Vrací znaménko výrazu
Shell Funkce spouští programy
Sin Vrací hodnotu sinusu. Argumenty se zadávejí v radiánech
Space Vrací řetězec o uřčité délce naplněný mezerami
Spc Počet mezer před vytištěným výrazem u příkazu print
Sqr Vrací druhou odmocninu
Str Překonvertuje číslo na řetězec
StrComp Porovnává řetězce
StrConv Převádí řetězec podle pravidla konverze
String Vrací řetězec určité délky, složený ze zadaných znaků
StrReverse Vrací převrácený řetězec
Tab Využívá se v kombinaci s příkazem print
Tan Vrací hodnotu tangentu
Time Návratovou hodnotou je systémový čas
Timer Návratovou hodnotou je počet vteřin od půlnoci
TimeSerial Poskládá čas se zadaných údajů
TimeValue Vrací výraz vyjadřující čas
TypeName Vrací písemně typ proměnné
UBound Vrací nejvyšší možný prvek pole, který je v dané dimenzi k dispozici
UCase Vrací řetězec převedený na velká písmena
Val Vrací čísla obsažená v řetězci
VarType Navrácená hodnota udává typ proměnné
Weekday Vrací číslo vyjadřující pořadové číslo dne v týdnu
WeekdayName Vrací název dne v týdnu
Year Vrací číslo reprezentující rok